Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În vigoare de la 01 iulie 2017

Art. 33. – Transparenţa veniturilor salariale (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.
(11) Autorităţile şi instituţiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor transmite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a) -f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.
(12) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (11) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.
(3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).
(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prevederile alin. (1) – (4) nu se aplică instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.